Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Notulen ALV 2014
Algemene ledenvergadering H.S.V. “De Delle”
25 november 2014 in “De Tippe” te Vledder.
1. Opening.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, de opkomst is niet overweldigend, maar toch hoopt hij op een goede vergadering. Een lid heeft door afzegging zijn afwezigheid kenbaar gemaakt.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Sportvisserij Nederland meldt dat er ook een vispas, met korting, komt voor senioren. Hiervan zullen m.i.v. het jaar 2016 gebruik maken. Als lid van het NOC/NSF wil spotvisserij ook de mogelijkheid bieden om, maximaal 3 keer per kalenderjaar, een introducee, zonder vispas, mee te nemen naar het viswater.
3. Notulen vergadering 26 november 2013.
Geen op- of aanmerkingen.
4. Financieel jaarverslag 2014.
Na toelichting akkoord.
5. Verslag kascommissie.
Complimenten voor de penningmeester, bij monde van hr. B.v. Leeuwen, voorstel om de penningmeester decharge te verlenen, Na een opmerking vanuit de vergadering dat decharge verleend moet worden aan bestuur, akkoord.
6. Verkiezing kascommissie.
Dhr. J. Damhuis heeft zich bereid verklaard ook voor 2015 hierin zitting te willen nemen en wel voor het derde jaar. De reserve
dhr. H. Noorman neemt de plaats in van B.Leever. Hr. Lever wordt bedankt voor de bewezen dienst. Als reserve is gekozen hr. B.Kok.
7. Bestuursverkiezing.
Hr. R.J. Hessels en J. Have aftredend en herkiesbaar, de voorzitter dankt de aanwezigen voor het in het gestelde vertrouwen in beide heren.
8. Evaluatie visseizoen en plannen.
Een punt van aandacht is het regelement. Afspraak is dat we het regelement volgen bij ieder wedstrijd, bij een probleem of calamiteit overleg vooraf met de wedstrijd commissie, hierop volgt dan een beslissing. We willen met zijn allen met plezier vissen. Afgelopen seizoen met een mooi aantal wedstrijdvissers gestreden om het club kampioenschap.
Mocht er onder de vissers nog iemand zijn die een mooie stek weet horen wij dit graag.
Voor het visseizoen 2015 zullen de wedstrijden qua organisatie er net zo uitzien als vorig jaar, de data zijn inmiddels bekend er worden vermeld op de site.
9. Prijsuitreiking clubkampioen en langste vis.
1e M. ter Horst, 337 punten, clubkampioen,
2e R.J. Hessels , 330 punten.
3e M. Zwaan. , 323 punten
De langste vis is gevangen door Mw. L. Meester en hr. J. Damhuis, allebei een vis van 55 cm.
Hr. Damhuis heeft de prijs vrijwillig afgestaan aan mw. Meesters, waarvoor dank.
10. Deelname aan wedstrijden S.V.O.N. en S.V.N.
Een aantal leuke wedstrijden genoemd maar dit leeft niet erg bij de aanwezigen.
11. Contributie.
Het mandaat voor een kleine verhoging, doorgevoerd door S.V.N. of S.V.O.N., blijft ook voor 2016 van kracht.
12. Rondvraag
E.Urf - Mist het jaarboekje, toegezegd dat bij de eerst volgende wedstrijd de wedstrijddata en uitslagen 2014 op papier verstrekt zullen worden.
R.v.Leeuwen – Vraag m.b.t. visrechten zandafgraving Hellinga, hierop is en blijft het bestuur alert, voorlopig geen rechten tot vissen.
B.Leever – Aandacht voor plantengroei en maaien, hiervoor is een aanvraag ingediend bij S.V.O.N., nog geen reactie.
R.J. Hessels – Vissteigers Scheerwolde, het plaatje ziet er na de gemeenteraad verkiezing maart 2014 heel anders uit. Subsidie gemeente Steenwijkerland vervallen, vergunning aanvraag, aanleg parkeerplaatsen. Mede gezien het nieuw te verwachten kostenplaatje afgesproken hieraan voor maximaal € 500.= te willen deelnemen.
13. Sluiting.
De voorzitter dankt een ieder voor de inbreng en speekt de wens uit voor een goed visseizoen.
Als verrassing voor het niet doorgaan van de verloting ging iedere aanwezige met een droge worst huiswaarts.